Tuberous Begonia Study, 1980, oil on canvas, 30 x 30"